Katalog zboží

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád

1.Všeobecná ustanovení

 1. Provozovatelem webu www.modellstudio.cz je ModellStudio CZ, s.r.o., U mlýna č.p. 445, 687 07 Tupesy, okres Uherské Hradiště, IČ: 269 70 082, DIČ: CZ26970082, registrace u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48988.
 2. Realizováním objednávky Kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (ModellStudio CZ, s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád se použijí, není-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná rámcová/kupní/či jiná obdobná smlouva.
 3. Objednané zboží zasíláme standardně pouze na území ČR (dodání mimo Českou republiku řešíme individuálně) nebo si klient může zboží odebrat osobně v provozovně U mlýna č.p. 445, 687 07 Tupesy. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad s přesnou částkou, upravenou o individuální slevy, obdržíte po odeslání objednaného zboží elektronickou cestou či poštou.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen zboží). ModellStudio CZ, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými příbalovými letáky, popisy

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nebude-li prodávajícím oznámeno kupujícímu do 3 dnů od doručení objednávky jinak, pak k uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může v odůvodněných případech, zejména u objednávek zboží s vyšší celkovou hodnotou, vyhradit, že okamžikem uzavření smlouvy je doručení potvrzení o přijetí objednávky – v takovém případě bude zákazník o uzavření kupní smlouvy nebo o odmítnutí objednávky informován nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky.
 2. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 3. Registrovaní zákazníci mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci na internetové stránce www.modellstudio.cz. O těchto akcích budou informováni emailovým zpravodajem.

4. Cena a platební podmínky

 1. Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.modellstudio.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za poštovné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.
 2. Kupní cenu uhradí kupující v hotovosti při převzetí zboží.
 3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 4. K ceně zboží bude dle zvoleného způsobu doručení zásilky připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru

5. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen.

Česká pošta dle aktuálního ceníku České pošty
Kurýrní služba InTime (do 24 hodin od expedice) dle aktuálního ceníku kurýrní služby
Osobní odběr (U mlýna č.p. 445, 687 07 Tupesy) bez poplatku

6. Dodací lhůta

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

7. Záruka, servis

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na všech výrobcích je uvedena minimální trvanlivost a šarže výrobků, záruční doba se pohybuje od 2 do 5let.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace je možné řešit i telefonicky na kontaktních číslech v pracovní době od 8:00–16:00 hod. příp. e-mailem na reklamace@modellstudio.cz.
Dobírky nepřebíráme!

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od doručení zboží. To neplatí pro osobní odběry na pobočce U mlýna č.p. 445, 687 07 Tupesy, zde není naplněn § 53 odst. 7 občanského zákoníku. V případě uplatnění § 53 odst. 7 občanského zákoníku bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena.

 • odešlete email na reklamace reklamace@modellstudio.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Případně je možné uvést i jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle odstoupit od smlouvy.
 • zboží musí být naprosto neporušené, neponičené a nenačaté a ve stejném stavu jak bylo doručeno.
 • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím.
 • zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku – takové zásilky nepřebíráme).
 • doporučujeme v přiloženém dopise uvést způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží.
 • zákazník musí doručit zásilku do 14dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu

V případě odstoupení od smlouvy, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.). Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Paragraf 53 odst. 10 občanského zákoníku stanoví, že pokud spotřebitel odstoupí v zákonné 14 denní lhůtě od smlouvy nebo pokud si zboží nepřevezme, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Jedná se o náklady spojené s dopravou, pokud je nesl prodávající. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou kupní cenou, která bude vrácena a dodavatel má právo vymáhat náklady na dopravu i v případě dodání na dobírku.

Kupující ,který je spotřebitelem, má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem na reklamace@modellstudio.cz s textem: „Odstupuji od objednávky ze dne DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky)“

9. Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 10pracovních dnů, nejpozději však do 30dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

10. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např. banky, dopravce). Neprodáváme, nezpřístupňujeme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné negativní změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž nabyla platnosti negativní změna podmínek, platí, že se změnou souhlasí a není již oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci k doručení kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).


PHE poplatky

INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY:

PHE poplatky – Příspěvek na historické elektrozařízení

Poplatky na likvidaci historického elektrozařízení vycházejí z ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení Odpovědnost za financování nákladů na hospodaření s "historickým odpadem", tj. odpadem z výrobků umístěných na trh před 13. srpnem 2005, přenesl stát na výrobce a dovozce a má být zajišťována v rámci Kolektivního systému, do kterého přispívají všichni výrobci působící na trhu.

Elektrozařízení

Zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb., a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu.

Financování je zajištěno na základě příspěvku na historické elektrozařízení, který se od 1. září 2005 připočte k ceně výrobku. Výrobky v našem e-shopu jsou uvedeny bez těchto poplatků. Ceny vybraných elektrozařízení námi dodávaných výrobků jsou tedy dle sazebníku ASEKOL platného od 1. ledna 2009 navýšeny následovně:

Kód 7.1.3.1. RC modely s elektrickými a elektronickými zařízeními do 250 g 4 Kč vč.DPH
Kód 7.1.3.2. RC modely s elektrickými a elektronickými zařízeními nad 250 g    
většina RC modelů letadel. lodí, tanků, aut
10 Kč vč.DPH
Kód 7.1.4. Startéry modelářských letadel 10 Kč vč.DPH
Kód 7.1.5. Modelářské příslušenství do 250g
serva, el.motory,krystaly, regulátory,nabíječe…
1 Kč vč.DPH
Kód 7.1.6.1. Vysílače pro řízení modelů 10 Kč vč.DPH
Kód 7.1.6.2. Přijímače pro řízení modelů 1 Kč vč.DPH


Informace o sběrných místech na www.asekol.cz.

Poznámka: povinnosti dovozce vyplývající z novely zákona č.185/2001 Sb.jsou plněny prostřednictvím systému ASEKOL pod ev.číslem AK-051206


 


Přihlášení
Registrace
Zapomenuté heslo
Nákupní košík

nákupní košík je prázdný